പൊള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും അടിച്ചമര്‍ത്തലും കൊണ്ട് കാശ്മീര്‍ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കില്ല; വേണ്ടത് ഗൌരവമായ സംഭാഷണം

മോദി പറയുന്നതില്‍ ഒരു കാശ്മീരിക്കുപോലും ഒരു തരിമ്പും വിശ്വാസമില്ല എന്നതാണു വസ്തുത