മല്യ കണ്‍വെട്ടത്തുണ്ട്; പക്ഷേ, 7000 കോടി രൂപ രാജ്യത്തു നിന്ന് കടത്തിയ ആ രണ്ടാമന്‍ എവിടെ?

ആ രണ്ടാമന്റെ കാര്യം മല്യയേക്കാള്‍ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഒപ്പം മല്യയേക്കാള്‍ ക്രിമിനലും.