പക്കോട പൊളിറ്റിക്സ്; തൊഴില്‍ വളര്‍ച്ച കാണിക്കാന്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നു

കാര്‍ഷികേതര, അനൌപചാരിക മേഖലയിലെ തൊഴിലുകളെക്കൂടി എണ്ണത്തില്‍പ്പെടുത്താനാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്