ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തിയ നെഹ്രുവും ഇന്ത്യ പുറന്തള്ളുന്ന നെഹ്രുവും

പുതിയ തലമുറ ചോദിക്കുമോ ആരായിരുന്നു നെഹ്രു എന്ന്?