ഇന്ധനവില: സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? ഇതാ കണക്കുകള്‍

സംസ്‌കരിച്ച പെട്രോളിയം ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില റിഫൈനറികളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമതയേയും ആഭ്യന്തരമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചട്ടക്കൂടുകളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.