ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം അധോലോക വ്യവസായമായി വളരുമ്പോള്‍

ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 60,000 കോടി രൂപ ക്യാപ്പിറ്റേഷന്‍ ഫീസായി പിരിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ കണക്കുകള്‍