റാഫേൽ ഇടപാട്: പൊളിഞ്ഞുവീഴുന്ന കള്ളങ്ങൾ

“റാഫേൽ കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ച്, എനിക്കധികം പറയാനാവില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതിനകംതന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വിറ്റുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്ക് ഇനിയും വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പലതും ചെയ്യാനുണ്ട്…”