ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു; സ്വേച്ഛാധികാരം മൂടുംമുമ്പ് വേണ്ടത് പരിഷ്ക്കരണമാണ്

ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായത്തില്‍ അടിമുടി അഴിച്ചുപണിക്കുള്ള ആവശ്യം വളരെക്കാലമായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്