മനുഷ്യന് പശുവിന്റെ വില പോലുമില്ലാത്ത വെള്ളത്തൊലി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങള്‍

രാജ്യത്തെ മൊത്തം റവന്യൂവിന്റെ 30 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നാണ്.