ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീപ്രവേശനം അനുവദിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

“വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേൽ ജീവശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാകില്ല”