സികാര്‍ കാര്‍ഷിക പ്രക്ഷോഭം: രാജസ്ഥാനില്‍ സിപിഎം ചെങ്കടല്‍ തീര്‍ക്കുന്നതെങ്ങനെ

കൃഷിയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പെന്ന കര്‍ഷകരുടെ ബോധ്യത്തെ പുനര്‍ജീവിപ്പിക്കാന്‍ സിപിഎമ്മിനു സാധിച്ചുവെന്നതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കര്‍ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്