“സിന്ദാബാദ്, സിന്ദാബാദ്, കോമ്രേഡ് പാര്‍ട്ടി സിന്ദാബാദ്”; രാജസ്ഥാനിലെ ബഹുജന മുന്നേറ്റം

സ്വാമിനാഥന്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്നും വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളണമെന്നും വിളകള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും അടക്കമുള്ള 11 ഇന ആവശ്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച് കിസാന്‍സഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭം ശക്തമായ ബഹുജനമുന്നേറ്റമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.