സ്വകാര്യത മൗലികാവകാശ വിധിയിലെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ആധാറിന് സഹായകമോ?

പൗരന്മാരുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതില്‍ ഗവണ്‍മെന്റിന് യുക്തിസഹമായ കാരണങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്.