ആരാണ് ഹിന്ദു? ആര്‍എസ്എസിന്റെ നിര്‍വചനങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്- ഭാഗം 7

ഗോള്‍വാള്‍ക്കറെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളമാകട്ടെ, ഹിന്ദുവെന്നതിനെ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ മാത്രം തന്ത്രശാലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം