പണ്ടോരയുടെ പെട്ടി അമിത് ഷായുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? എന്താണ് 2014നേക്കാള്‍ വന്‍വിജയമെന്ന അതിമോഹത്തിന് പിന്നില്‍?

‘പണ്ടോരയുടെ പെട്ടി’ എന്നത് ഗ്രീക്ക് കഥയില്‍ ശരിക്കും ഒരു പെട്ടി ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് ദുരന്തങ്ങളുടെയും മരണത്തിന്‍റെയും മഹാരോഗങ്ങളുടെയും വലിയൊരു സംഭരണി ആയിരുന്നു. അത് തുറന്നാല്‍ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പുറത്തുവരുക എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം.