എന്താണ് സംഘ് ശിക്ഷാ വർഗ്? പ്രണബിന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു?

ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു മുൻ രാഷ്ട്രപതിയെ മുഖ്യാതിഥിയായി ക്യാമ്പിന്റെ അവസാന ദിനത്തിൽ കിട്ടുന്നത്.