‘നിശ്ശബ്ദനായ പോരാളി’: രാജസ്ഥാനിലെ സിപിഎം മുന്നേറ്റത്തിനു പിന്നിലെ കർഷക നേതാവ് ഹന്നൻ മൊല്ലയെ അടുത്തറിയാം

രാജസ്ഥാനിൽ 2008 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് സിപിഎം സ്ഥാനാർ‌ത്ഥികളുടെ വിജയത്തിന് അടിത്തറയൊരുക്കിയത് ഹന്നൻ മൊല്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.