പട്ടിണിക്കിട്ടും ചികിത്സ നിഷേധിച്ചും ആധാറെടുത്ത ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആര് സമാധാനം പറയും?

ആധാർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അന്ധയുവാവിന്റെ പെൻഷൻ തടഞ്ഞുവച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ്