ക്രിസ്ത്യാനിക്കു തലയില്‍ മുണ്ടിടാതെ നടക്കണമെങ്കില്‍ വികാരിമാരെ വന്ധ്യംകരിക്കണം; ജോയ് മാത്യു

വിവാഹം കഴിച്ചു കുടുംബമായി കഴിയുന്നവരെ പള്ളിവികാരിയുടെ ജോലിക്കായി വച്ചാലും മതി