ഡി-പോപ്പുലേഷൻ അജണ്ട; വാക്സിനല്ല കെടന്നു മുള്ളി ബാപ്പയാണ്, അതായത് ദൈവം

ജനന നിരക്ക് എല്ലാവരിലും കുറയുക ആണല്ലോ. ഹിന്ദുക്കളേക്കാള്‍ ഒന്നര ഇരട്ടി – അതായത് 50 ശതമാനം കൂടുതല്‍ വേഗത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനന നിരക്ക് കുറയുന്നത്. വളരെ പെട്ടന്ന് അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ അത്ര തന്നെ ആകും