വിപണിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സൗദിയുടെ മാറ്റം വഹാബികള്‍ അംഗീകരിക്കുമോ?

മോഡറേറ്റ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ വഴി എന്തായിരിക്കും? അത് സൗദിയെ എക്കാലവും നിയന്ത്രിച്ച വഹാബി ഇസ്‌ലാം തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ബിന്‍ലാദന്റെ ഇസ്‌ലാമായിരിക്കില്ല എന്നാണതിന്റെ അര്‍ഥം.