മധു ഒരു തുടര്‍ച്ച മാത്രമാണ്, അട്ടപ്പാടിയിലെ അജ്ഞാത മരണങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ച; സി കെ ജാനു

അട്ടപ്പാടിയെ ആദിവാസികളെ കൊന്നില്ലാതാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു ക്രിമിനല്‍ സംഘം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്