അവര്‍ പഠിച്ചിട്ടില്ല; മൂന്നാറിനെ മുക്കിയ മുതിരപ്പുഴയാറിനെ വീണ്ടും മണ്ണിട്ട് മൂടുന്ന പ്രളയാനന്തര വികസനം

മണ്ണ് ഇട്ടത് പിഡബ്ല്യുഡിക്കാര്‍ ആണെന്നും പഞ്ചായത്ത് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് കറുപ്പാ സാമി