അഗസ്ത്യാര്‍കൂടത്തെ മറ്റൊരു ശബരിമലയാക്കുമോ? 100 സ്ത്രീകള്‍ പ്രവേശിക്കും, നേരിടുമെന്ന് ആദിവാസി സംഘടനകള്‍

അഗസ്ത്യാര്‍കൂടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇന്ന് (14-01-2019) മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ വിവാദങ്ങളും മല കയറുകയാണ്