യോനീ പൂജയാകാം; യോനീ കവാടം പാടില്ല; വിചിത്രം തന്നെ: ‘ആർഷഭാരതസനാതന പുണ്യശാലികളായ’ മാമുനിമാർ യോനിയെ ദിവ്യമെന്ന് ആരാധിച്ചിരുന്നു

‘പരിപാട്യ’ എന്ന വാക്ക് ബ്രഹ്മയാമളം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മയാമളത്തെ പറ്റി പഠിച്ച Csaba Kiss ഈ പദത്തിന് Orgasm എന്നാണ് അർത്ഥം നല്കിയിട്ടുള്ളത്.