അട്ടപ്പാടിയിലേത് വംശഹത്യ: അഴിമുഖം അന്വേഷണം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയോളം വലുപ്പമുള്ള, മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലായി 33,000 ത്തോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു സമൂഹമാണത്