അട്ടപ്പാടിയില്‍ അവസാന ആദിവാസിയും മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കാലത്തിനായാണോ നമ്മള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്?

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് ഇതുവരെ 13 ശിശുക്കളാണ് ഈ വര്‍ഷം അട്ടപ്പാടിയില്‍ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്