അങ്ങനെ ചെന്നിത്തലയുടെ പടയോട്ടം ഇന്ന് തീരുകയാണ്; രാഷ്ട്രീയ ചുഴലികള്‍ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ

മാണി കോട്ടയത്ത് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചുഴലിക്കു പേര് ‘മഹാ സമ്മേളനം’ എന്നാണ്.