കളക്ടര്‍ ജീവന്‍ ബാബു/അഭിമുഖം: ഇടുക്കി പഴയ ഇടുക്കിയാവാന്‍ സമയമെടുക്കും, നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നേ മതിയാവൂ

ഏകദേശം 289 ഉരുള്‍പൊട്ടലുകളും 1800 ഓളം മണ്ണിടിച്ചിലുകളുമാണ് ഇടുക്കിയില്‍ ഉണ്ടായത്.