മുന്നോക്കക്കാര്‍ക്ക് സംവരണം; കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് ചോറിങ്ങും കൂറങ്ങുമാണ്- കെകെ കൊച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

സംവരണം ലഭിക്കുന്ന ദളിതരും ആദിവാസികളും പിന്നോക്കക്കാരും ആയിട്ടുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളോട് നടത്തുന്ന യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ് വാസ്തവത്തില്‍ ഈ നടപടി