കേരളം ജല റേഷനിംഗിലേക്ക്…

കേരളം നീങ്ങുന്നത് 115 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത വരള്‍ച്ചയിലേക്ക്