പ്രളയത്തില്‍ നശിച്ച വീടുകളുടെ കണക്കെടുക്കാന്‍ സാഹിത്യ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍! റീബില്‍ഡ് സര്‍വേ ‘ആപ്പി’ലാക്കിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ; ഒരു ചേരനല്ലൂര്‍ ഉദാഹരണം

ചേരാനല്ലൂരില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി കേരളത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നതാണ് വാസ്തവം.