‘പെണ്ണും പണവും കണ്ടാൽ എല്ലാം മറക്കുന്ന ശ്രീവാസ്തവ’; കരുണാകരനെ പൂട്ടാൻ കൈമെയ് മറന്നിറങ്ങിയ എ ഗ്രൂപ്പ്; പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷം

ചാരക്കേസിൽ കെ. കരുണാകരനെതിരെ നടന്ന നീക്കങ്ങളുടെ വലിപ്പമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അക്കാലത്തെ നിയമസഭാരേഖകൾ.