പലതും ഇനിയും പുറത്തുവരാനുണ്ട്, വട്ടോളി അച്ചന്‍ നിശബ്ദനാകേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് -കന്യാസ്ത്രീകള്‍

ഓരോരുത്തരെയായി നിശബ്ദരാക്കാന്‍ നോക്കുകയാണ്; വട്ടോളി അച്ചനൊപ്പം ഞങ്ങള്‍ നില്‍ക്കും