‘കളങ്കിതരെ’ എന്തുചെയ്യും സതീശാ? സോളാര്‍ ഭൂകമ്പത്തില്‍ പടയൊടുങ്ങുമോ?

ടിപ്പുവിനെ ചതിച്ചത് വെള്ളപ്പൊക്കമാണെങ്കില്‍ ചെന്നിത്തലയെ ചതിച്ചത് ഭൂകമ്പമാണ്; സോളാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്ന ഭൂകമ്പം