ബിജെപിക്കുള്ള മണ്ണ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ? അക്രമം പടരുന്ന കണ്ണൂര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

അടിക്കടിയും വെട്ടിനു വെട്ടും ബോബിനും ബോംബുമായി ഇരു കൂട്ടരും അരങ്ങു വാണാല്‍ കണ്ണൂര്‍ വീണ്ടും കുരുതിക്കളമാകും എന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കം വേണ്ട.