കീഴാറ്റൂരില്‍ സിപിഎം ‘നാടുകാവലി’ന്; വയല്‍ക്കിളികള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി ബിജെപിയും

24-ന് സിപിഎം മാര്‍ച്ച്, 25-ന് വയല്‍ക്കിളികളുടെയും ബിജെപിയും മാര്‍ച്ച്