ഇത് കീഴാറ്റൂരിന്റെ ജാനുക്കിളി; നമ്പ്രാടത്ത് ജാനകി; അരിവാള്‍ പിടിച്ചു തഴമ്പിച്ച സ്ത്രീ

ബൈപാസ് പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വയല്‍ക്കിളികളുടെ സമരത്തിന്റെ മുന്‍നിരയിലുള്ള ആളാണ്‌ നമ്പ്രാടത്ത് ജാനകി