കേട്ട ആര്‍ത്തവ കഥകളൊക്കെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു; ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളുടെ പെണ്‍ജീവിതം

സാമൂഹികമാറ്റമെന്നും പുരോഗമനമെന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല എന്ന് വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു ആര്‍ത്തവാനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചവരെല്ലാം തന്നെ