നീതിക്കായി രാത്രികളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് സമരം ചെയ്യുന്ന പെണ്‍കുട്ടി; ‘സ്വഭാവം ശരിയല്ലെ’ന്ന് അധികൃതര്‍

തനിക്ക് നീതി നിഷേധിച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെന്ന ബലത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ രാത്രികളിലും ഒറ്റക്ക് സമരം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി