കേരളത്തിന്റെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റ ചരിത്രത്തില്‍ മുകളിലെഴുതി വയ്ക്കേണ്ട പേരുകളാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീകളുടേത്

സ്വാഭാവിക നീതി ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോള്‍ സ്ത്രീകള്‍ തന്നെ ഇറങ്ങി അവരുടെ ഇടങ്ങള്‍ തേടുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലുത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കന്യാസ്ത്രീ സമരം.