“അവന്മാരാ പെങ്കൊച്ചിനെ അടിച്ച അടി കാണണം, പോലീസുകാരികള്‍ പോലും പേടിച്ചോടുകയായിരുന്നു”; നിലയ്ക്കലില്‍ നടന്നത്

രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് ശേഷമാണ് നിലയ്ക്കലിലെ സ്ഥിതികൾ കുറച്ച് ശാന്തമായത്