ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരുടെ വിരല്‍ അവര്‍ കൊത്തിയരിയും; ഫാദര്‍ വട്ടോളിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള സഭയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ സിസ്റ്റര്‍ ജെസ്മി

അച്ചനെ പുറത്താക്കില്ലായിരിക്കും, ഒന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമം. ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്; അതെല്ലാവര്‍ക്കും കൂടിയുള്ളതാണ്- അതായിരിക്കും ലക്ഷ്യം: