ആയിരത്തോളം പേര്‍, 40 ദിവസം, 12 കിലോമീറ്റര്‍; ഒരു നാട് തങ്ങളുടെ പുഴയെ തിരിച്ചു പിടിച്ച കഥ

കുട്ടമ്പേരൂരാറിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചെടുത്തത് അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഭഗീരഥ പ്രയത്‌നം തന്നെയായിരുന്നു