സച്ചിദാനന്ദന്‍ എഴുത്തച്ഛന്റെ തുടര്‍ച്ച – സുനില്‍ പി ഇളയിടം സംസാരിക്കുന്നു

ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ആക്രമണങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളും യഥാര്‍ഥത്തില്‍ നീതിബോധമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാള്‍ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്