ദരിദ്ര പട്ടികജാതിക്കാരന്‍ ദരിദ്രനായരുടെ അടുത്ത് പെണ്ണുചോദിച്ചാല്‍ തരുമോ? അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം

സമ്പത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണന്‍ സാമൂഹികമായി ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും സവര്‍ണന്‍ സാമൂഹികമായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?