കേരളം കാണാതിരിക്കരുത്; അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസിക്ക് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിവില്ലെന്നാണ് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂള്‍ തീരുമാനിച്ചത്

അട്ടപ്പാടി പോലൊരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ആദിവാസി വിഭാഗക്കാര്‍ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങള്‍ക്ക് ഇരകളാകുമ്പോള്‍, മറ്റിടങ്ങളിലെ അവസ്ഥയോ?