വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം: അദാനി വാക്ക് പാലിച്ചില്ല; ഇനിയും ക്വാറികള്‍ തുറക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ കേരളം?

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിര്‍മാണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാമെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആയിരം ദിവസം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു