ഫാഷിസത്തെ നേരിടാന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല; 22ാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പരിപാടി

തീർച്ചയായും ആര്‍എസ്എസിന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഫാഷിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഹിന്ദു രാഷട്രമാണ്. അതിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ അപായകരമായ പ്രക്രിയയെ അതിന്റെ ചലനാത്മകതയിൽ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ വർത്തമാനാവസ്ഥയെ കേവലം ചലനാത്മകമല്ലാത്ത വ്യാപാരമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയോ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ പാടില്ല.