കീഴാറ്റൂരിലെ അസ്വസ്ഥതകള്‍; എന്താണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം?

സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റിടങ്ങളില്‍ ഉയരുന്നത് പോലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയല്ല കീഴാറ്റൂര്‍ ഗ്രാമം അധികാരികളോടും കേരളസമൂഹത്തോടും വിളിച്ചുപറയുന്നത്.